Ecclesiastes

Joy at the End of the Tether

Passage: Ecclesiastes 2:12-26
Preacher: David Fairchild

Chasing the Wind

Passage: Ecclesiastes 2:1-11
Preacher: David Fairchild

Just Koheleth It

Passage: Ecclesiastes 1:12-18
Preacher: Jevon Washington

Futility Under The Sun

Passage: Ecclesiastes 1:1-11
Preacher: David Fairchild